Zarząd ROD zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,
które odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. , w Sali kinowo – widowiskowej „Mieszko” przy ul. Boreckiej 18.

Początek obrad: w I terminie godz 9.00 w II terminie godz 9.30 *

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 02.03.-06.03.2020  w godzinach 16.00 -17.00 w siedzibie ROD.

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.