Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2015r.

Z inicjatywą powstania podstrony na stronie internetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wystąpił Kronikarz Honorowy  Stefan Kaźmierczak. Po stosownym piśmie Zarządu do Urzędu Miasta i Gminy,  od 26 stycznia ROD posiada podstronę na stronie internetowej Koźmin Wlkp. w zakładce „ Organizacje pozarządowe .”
5,6,7, I    –  Nad miastem i gminą przeszły potężne wichury powodując wiele zniszczeń w  drzewostanie, garażach i pokryciach dachowych. Najwięcej    ucierpiał cmentarz, gdyż spadające drzewa zniszczyły wiele pomników. Ogród ogólnie nie ucierpiał,wywrócone  zostały niektóre stare ogrodzenia i pergole.
13. II     –  W OZ PZD w  Kaliszu odbyły się szkolenia na temat obliczania opłat w ogrodach  i organizacji walnych zebrań wynikających z nowej ustawy o ROD. W szkoleniu uczestniczyli: Prezes Mirosław Witkowski, skarbnik Zofia Pierzchała i gospodarz Stanisław Pierzchała.
17 III     –  Nad Polską można było zauważyć zorzę polarną, a 20 marca częściowe zaćmienie słońca w godz. 10.30-11.00.
20.III      –  Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak uczestniczył w uroczystości powiatowej w Krotoszynie. Otrzymał tam nagrodę Starosty Powiatu Krotoszyńskiego „ Krotoszyński Dąb ‘’ w kategorii praca społeczna. W uzasadnieniu kapituła oceniająca kandydatów do nagrody zauważyła również pracę społeczną na rzecz naszego ogrodu między innymi: członek, sekretarz w zarządzie, pierwszy kronikarz ogrodu, założyciel kroniki, poszukiwacz dokumentów i opisanie historii ogrodu, publikacje w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej propagując idee ogrodnictwa działkowego w tym historię naszego ogrodu najstarszego w Polsce i Europie oraz opracowanie folderu „Stare odmiany drzew owocowych w  Gminie Koźmin Wlkp.”
11.IV  – w  sali kina „ Mieszko ‘’ w II terminie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na 470 członków w zebraniu uczestniczyło 77 osób. Gości i zebranych powitał Prezes Mirosław Witkowski. Wśród gości znaleźli się: Karol Budzyński przedstawiciel O Z PZD w Kaliszu.
Do organów wyborczych zebrania wybrano: Przewodniczącego zebrania – Janusz Baszczyński, sekretarz –Sławomira Kałowa, Komisja Wyborcza –Ryszard Rybka, Maria Maleszka, Dorota Frąckowiak,Komisja Mandatowa – Barbara Kuśnierczak, Anna Bartkowiak, Józef Niedziela.Komisja Uchwał i Wniosków: Wiktor Eliasz, Grażyna Zefirian, Zygmunt Wojciechowski. Dokumenty wynikające z porządku zebrania przedstawili: Prezes Mirosław Witkowski jako, że był to okres minionej 4 letniej kadencji przypomniał skład starego Zarządu pracującego do 14 czerwca 2014 r. i wybranego w tym samym dniu nowego Zarządu. W sprawozdaniu skupił się na rocznej działalności Zarządu za okres od 1.I.-31.XII.2014 r. Pod  usprawiedliwioną nieobecność księgowej przedstawił również sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej przedstawiła Klotylda Jaworowicz. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania finansowego i działalności za ostatnią kadencję i za okres 2014r. i zawnioskowała o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium. Ponadto komisja zwróciła uwagę, że od czerwca 2004r.do końca 2014r. nie była prowadzona kronika, o czym stary Zarząd i Komisja Rewizyjna nawet nie wspomnieli. Nowy Zarząd przeprowadził rozmowę z Kronikarzem Honorowym Stefanem Kaźmierczakiem, który wyraził zgodę na jej prowadzenie i uzupełniając brakujące 10 lat.
Projekt planu pracy na kadencję 2015-2019  oraz preliminarz przedstawił Prezes Mirosław Witkowski.
Ogółem dochód wyniesie 48.450,- zł, z czego 9.720,- zł. odprowadzone zostanie do OZPZD w Kaliszu. Przedstawiono również opłaty, które obowiązywać będą w roku 2015. Realizowane będą prace inwestycyjne w doprowadzeniu prądu do wszystkich dróżek. Podpisywane będą umowy cywilnoprawne przydziału działek wg nowej ustawy o ROD.W dyskusji i wolnych głosach działkowcy koncentrowali się głównie na budowie linii energetycznych, a szczególnie nowych podłączenia na dróżkach, które prąd posiadały i muszą ponownie wnosić opłaty przyłącza do nowych skrzynek, oraz różne interpretacje przyłącza wśród członków Zarządu. Pytano o przyczyny rezygnacji z członka Zarządu Eugeniusza Kapały odpowiedzialnego za przyłącza energetyczne. Poinformowano, że na 7 działkach zawieszono budki lęgowe jako efekt współpracy z Nadleśnictwem w Jarocinie. Z ramienia Zarządu za współpracę z Nadleśnictwem odpowiada Wiktor Eliasz. Kronikarz Honorowy zabrał głos w sprawie nieprowadzonej przez 10 lat kroniki. Pragnie ja uaktualnić. Zaapelował do działkowców o zdjęcia ze swoich  działek z lat 2004-2014 do wykorzystania w kronice  i chętnych do współpracy w jej prowadzeniu. Zwrócił się do Jerzego Marciniaka o udostępnienie nośników elektronicznych i zdjęć z lat 2004-2014, kiedy był sekretarzem – kronikarzem, później Prezesem i w tym okresie zaprzestał pisać kroniki. Poinformował, że ROD  posiada, podstronę internetową na stronie internetowej Koźmina Wlkp. i przekazano eksponaty z ogrodu do Muzeum Ziemi Koźmińskiej.Przedstawiciel OZPZD – Karol Budziński doradzał w ustaleniu wysokości opłat składki ogrodowej i jej składników i oznajmił,że nowy statut pozwala na powstanie samodzielnych stowarzyszeń ogrodowych.
Na zakończenie wręczył zaległe odznaki brązowe „ Zasłużony Działkowiec’’. Odebrała ją Kazimiera Ciućka. Pozostałe osoby: Marzena Kotowska, Sławomir Pawełczyk i Henryk Szymczak nieobecne były na zebraniu.
W wyniku wyborów wybrano nowe władze ogrodu, które  ukonstytuowały się w następujących składach: Zarząd: Prezes  Mirosław Witkowski, z-ca Prezesa – Stanisław Wojciechowski, sekretarz – Sławomira Kałowa, skarbnik – Zofia Pierzchała, członek  –  Wiktor Eliasz
Współpraca z Zarządem – Gospodarz – Stanisław Pierzchała. Prowadzenie Kroniki – Kronikarz Honorowy – Stefan  Kaźmierczak, Komisja Rewizyjna –Przewodnicząca – Klotylda Jaworowicz, Członkowie – Bogdan Tomajer , Adam Pluta.
Delegaci na Zjazd Okręgowy: Mirosław Witkowski, Jerzy Marciniak.
30.IV – Na zebraniu Zarządu podpisano dokumenty przyjęcia nowych członków. Zobowiązano Stanisława Wojciechowskiego do rozmowy z elektrykiem Mieczysławem Krajką celem ustalenia dalszych prac nad elektryfikacją ogrodu. Eugeniusz Kapała, który zrezygnował z funkcji  z-cy  Prezesa przekazał dokumenty związane z elektryfikacją ogrodu. Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak przekazał Zarządowi teczkę ze zdjęciami i sprawozdanie z uroczystości 190-lecia i poinformował, że Ogród będzie miał gablotę w  Koźmińskim Muzeum, do  którego przygotowuje dokumenty.
14.V     –   Na terenie Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy odbył się Festyn Zdrowia zorganizowany przez społeczność szkoły, na który zaproszony został nasz Ogród. Wystawę: nasze ptaki, zaprawy warzyw i owoców oraz nalewki ziołowe przygotowali Wiktor Eliasz i Stefan Kaźmierczak. Ciekawostką naszej wystawy były plakaty z ptakami i ich śpiewy odtwarzane z płytki .Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak zachęcał do obejrzenia naszej wystawy i
poinformował zebranych ,że koźmiński ogród ma 190 lat i jest najstarszy w Polsce i Europie, co dla wielu było wielkim  zaskoczeniem.
29.V     – Zarząd debatował o nowym statucie – Stowarzyszenie PZD. Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak przekazał Zarządowi album fotograficzny z opisem : 180 i 190 lecie ogrodu,przekazał również dokumenty historyczne do muzeum , które odebrał kustosz Michał Pietrowski.
W dalszej części zebrania omawiano nie załatwioną do końca sprawę linii energetycznej na dróżce nr.2. Ustalono, że p. Krajka przygotuje plan podłączeń, a  listę osób Stanisław Wojciechowski, który poinformował, że na dróżkach 2,2a, 4b uzupełniono i naprawiono kręgi ,słupki i wałki przy studniach czerpalnych .Ogród znów jest bez gospodarza, bo z tej funkcji zrezygnował Stanisław Pierzchała.
Rozpatrzono skargę właścicielki z działki 140, która powiadomiła Zarząd  o aktach  wandalizmu na jej działce. Zarząd podjął działania w tej sprawie.
16.VI     – W wieku 62 lat zmarł Jan Zemler. Pogrzeb odbył się 16 czerwca, w ostatniej drodze towarzyszyli mu działkowcy i liczni mieszkańcy naszego miasta. Był uczynnym i koleżeńskim  działkowcem. Należał do osób, które nigdy i w bezinteresowny sposób nie odmówił pomocy.Dał się poznać jako wielki społecznik: współpracując w władzami ogrodu,  wykorzystując swoje umiejętności przy remoncie świetlicy, budowie linii energetycznych, czy naprawie mostków po powodzi. Wzorowo i pomysłowo działał na swojej działce uzyskując wspaniałe plony np. kalarepa gigant. Brał udział w wojewódzkim
konkursie „ Piękna działka’’ uzyskując czołowe miejsce. Otrzymał wiele dyplomów za „Piękną działkę ‘’ i pracę społeczną na rzecz ogrodu. Za wszystkie te osiągnięcia OZ PZD w Kaliszu uhonorował go srebrną i złotą odznaką „ Zasłużony Działkowiec’’ Śp. Janek był moim serdecznym przyjacielem z czego jestem bardzo dumny Cześć Jego Pamięci!.
Lipiec rozpoczął się od niebywałych upałów. Termometry  wskazywały temperaturę  powyżej 30 st.C.
3.VII     – Ustalono osoby odpowiedzialne za uporządkowanie obejścia świetlicy i zagospodarowanie dużej tablicy informacyjnej. Odnowienie  tablicy informacyjnej z planem zagospodarowania ogrodu zlecić ZAZ przy ul. Boreckiej. Rozpatrzono wniosek o przyznanie i połączenie działek oraz o postawienie nowych altan. 6 i 7 lipca nad ogrodem przeszła burza z ulewą i silnym wiatrem powodując połamanie kilku drzew.
W dniu 22 lipca w wieku 65 lat zmarł Józef Niedziela. Pogrzeb odbył się 25 lipca z udziałem delegacji Zarządu  ROD i działkowców.  Na koniec pogrzebu spadł ulewny deszcz. Był sumiennym i uczynnym działkowcem. Można go było spotkać wszędzie tam, gdzie Zarząd organizował prace społeczne. Przez wiele lat pracował we władzach ogrodu. Jego działka była zawsze zadbana za co otrzymał dyplomy  w organizowanych konkursach. Był również w posiadaniu brązowej i srebrnej odznaki „ Zasłużony Działkowiec ‘’ Cześć Jego Pamięci !
Pod koniec lipca położono kabel energetyczny na dróżce nr 4.
15.VIII  – W dniu Matki Boskiej Zielnej po wielkich upałach nadciągnęły ciemne chmury zerwała się wichura i w godzinach wieczornych lunął upragniony deszcz. W dniach 1,16,20 sierpnia Zarząd omawiał sprawy organizacyjne „ Dnia Działkowca ‘Wiktor Eliasz wnioskował aby prawnie należny grunt przy ul. Działkowej zagospodarować. Stefan Kaźmierczak omówił sposób zwalczania  rdzy liści gruszy. Zobowiązał się przekazać działkowcom ulotkę z nazwą oprysku do zwalczania tej choroby w 2016r. Zaapelował ,aby w ogrodzie działali Społeczni Instruktorzy, którzy ukończyli szkolenie w Kaliszu.
29.VIII    –  W letniej świetlicy ogrodu odbył się „ Dzień Działkowca 2015 . Po wysłuchaniu ‘ Hymnu Działkowców’ Prezes Mirosław Witkowski powitał działkowców i gości: Macieja Bratborskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., delegację i Jerzego Czempińskiego Prezesa Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodu w Nowych Skalmierzycach, przedstawiciela OZ PZD w Kaliszu –Jerzego Marciniaka, Lilianę Trawińską – red.” Rzecz Krotoszyńska, Izabelę Stanisławską – red. „ Echo Koźmina’. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działkowców.W swym krótkim wystąpieniu Prezes Mirosław Witkowski poinformował ,że nasz ogród, tak jak i inne ogrody ma zabezpieczenie prawne w postaci uchwalonej 13 grudnia 2013r.ustaw o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zarząd  realizuje zadania inwestycyjne rozpoczęte przez poprzednie władze ogrodu. Wspomniał o milionowej armii działkowców, którzy gospodarują na 4929 działkach o powierzchni 43,350 ha. Z zadowoleniem stwierdził, ze  w ostatnim roku przyjęto 12 młodych działkowców , których należy obdarzyć zaufaniem służąc radą i pomocą. Zaproszeni goście w swych wystąpieniach złożyli działkowcom życzenia obfitych plonów i radości w spędzaniu wolnego czasu na działce. Po wystąpieniach gości członkowie Zarządu wręczyli dyplomy „ Za piękną działkę ‘,którzy otrzymali : Krystyna Niedziela, Genowefa Łacmańska , Irena Leoniak, Marta Kamińska, Kazimiera Zemler, Danuta Raś, Janina Borodo, Eugeniusz Bonicki , Monika Kowalczyk,Róża Krawczyk. Na zakończenie  imprezy wydano 171 bonów, które zrealizowano przy stoisku z rożnem w postaci kiełbaski ,bułek i piwa. Dzieciom wydano słodycze.
13.IX      –  W Klasztorze odbyła się msza św. w intencji rolników z okazji Dożynek Parafialnych i za zmarłych i żyjących działkowców. Delegacka ROD  w składzie Janina Meisnerowska, Zofia Pierzchała i Wiktor Eliasz złożyli kosz dożynkowy przed ołtarzem z kwiatów i owoców, który odebrał ks. Proboszcz Marek Spychała.
17.IX        -Na posiedzenie Zarządu dokonano wyboru osób, które wyraziły zgodę na zbieranie opłat za  prąd i wodę. Są to osoby : Zofia i Stanisław Pierzchała, Sławomira Kałowa, Wiktor Eliasz, Czesław Rzepczyński, Stanisław Wojciechowski i Bogdan Tomajer. W nocy 27/28  września nastąpiło całkowite zaćmienie księżyca. W kalendarzu  biodynamicznym księżyc odgrywa ważną rolę. Sadzenie w jego określonych kwartach powoduje szybszy i lepszy rozwój kwiatu, owocu , korzenia i liści.
1.X         -Krajowa Rada PZD uchwaliła nowy regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
23.X       -Na posiedzeniu Zarządu  omówiono rezygnację 7 działkowców .Prowadzący ewidencję Wiktor Eliasz poinformował ,że są chętni do ich nabycia. Prezes Mirosław Witkowski z ubolewaniem stwierdził ,że 22 działkowców nie opłaciło składki. Są wśród nich osoby ,które nie płacą od 2 lat. Zostaną wysłane do nich pisma, ze jeżeli  do końca listopada  nie uregulują opłat, to działki zostaną im odebrane. Prezes wnioskował , aby nie dopuścić do takich sytuacji będzie stosowany nowy regulamin, który stanowi, że po 6 miesiącach po terminie nieuregulowania opłat, działka zostanie odebrana
31.X       – Nowy statut PZD został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.W listopadzie najbardziej zapracowany był członek zarządu Wiktor Eliasz. W dalszym ciągu spotykał się z działkowcami odwiedzając ich w domach i realizował ustawę z dnia 13grudnia  2013r. podpisując z nimi umowy dzierżawy działkowej.Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak odwiedził ogród w listopadzie obserwując jego stan przed nadejściem zimy. Większość działek jest skopanych na „ wysoka skibę ‘.Pozostałe są przygotowane do wiosny. Kilkanaście jest zaniedbanych. Spotkać można poplon zielony, owinięte drzewa i krzewy ozdobne zabezpieczone przed zającami i resztki warzyw.Dało się zauważyć kilka spacerujących kotów, które  zaprzyjaźniły się z działkowcami
przychodząc pod altany w poszukiwaniu pokarmu. Cieszy fakt zamykania furtek. W godzinach wieczornych 28 listopada tylko jedna była otwarta.
17.XII    -Zarząd , Komisja Rewizyjna i Kronikarz Honorowy  spotkali się w salce Restauracji ‘ Wieża’’, aby pożegnać stary rok i podzielić się opłatkiem . Prezes Mirosław Witkowski powitał zebranych dziękując zebranym za współpracę  w minionym roku. Poinformował o uszkodzeniu ogrodzenia przy ul. Cieszyńskiego, oraz że  udało się  uzyskać kilka zaległych opłat ogrodowych jako efekt wysłanych do tych osób pism upominających. Postanowiono wysłać wniosek do Urzędu Miasta i Gminy o możliwo założenia chodnika na rowie przy ul. Poznańskiej, który graniczy z ogrodem ,gdzie istnieje duże natężenie ruchu stwarzając duże niebezpieczeństwo dla pieszych.Skrócenie lipy przy świetlicy i tablicę z planem zagospodarowania  ogrodu  przenieść do wykonania na początek 2016r.Kronikarz Honorowy Stefan poinformował , że w listopadzie grasowali „ złomiarze ‘ kradnąc ogrodzenia kompostowników i metalowe podpórki do krzewów owocowych. Działkowcy w zdecydowanej większości maja skopane działki i zabezpieczone na zimę. Cieszy fakt zamykania furtek. W dniu 28 listopada tylko jedna furtka była otwarta.Stanisław Wojciechowski przekazał informację z urzędu przepraszającą i usprawiedliwiającą nieobecność zaproszonych gości. Po tej informacji Prezes Mirosław Witkowski odczytał
życzenia od Burmistrza Macieja Bratborskiego  przekazane działkowcom na ręce Prezesa,  między innymi „ Abyśmy łamiąc się opłatkiem w świetle wigilijnych świec doświadczyli prawdziwego szczęścia, które nadaje sens codzienności. W nowym roku  życzę zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności ‘.Po przeczytanych życzeniach zebrani dzielili się opłatkiem życząc wzajemnie zdrowia, pomyślności i dalszej spokojnej pracy w Zarządzie w 2016r.

Opracował : Kronikarz  Honorowy
Stefan Kaźmierczak