Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2016r.

6,7,8 I – opady śniegu. Temperatury ujemne w dzień i w nocy.

13 I – odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Sejmiku Wielkopolskiego w sprawie dotacji unijnych dla ogrodów działkowych w których brał udział Jerzy Wdowczyk – Prezes OZ PZDw Kaliszu. Według Jego informacji ogród nasz ma szansę na pomoc finansową w budowie linii energetycznej.

2,1 I – na posiedzeniu Zarządu przydzielono 3 działki.

23 I – po wielu wnioskach do Zarządu zrealizowano prośbę o skróceniu lipy przy letniej świetlicy, która jest częścią logo naszego ogrodu. Z nadejściem jesieni spadające liście z tego ogromnego drzewa zasypywały pobliskie działki. Przy pomocy koźmińskich strażaków cięcia dokonał z-ca Prezesa naszego ogrodu Stanisław Wojciechowski, który posiada uprawnienia do wykonywania tej czynności. Od wielu lat mamy wreszcie własne styczniowe pejzaże w naszym ogrodzie.

10 II – spotkanie odbyli: Kronikarz Honorowy ROD S. Kaźmierczak i Cz. Rzepczyński z dz.58. Po 8 miesiącach współpracy uzupełniono kronikę ROD za okres od maja 2004 do końca 2015r. Dokumenty przygotował Kronikarz, ich wpis i szatę graficzną wykonał kol. Czesław. Wspólnie ustalono, że wykonany będzie 2016r., o czym powiadomiony zostanie Zarząd ROD.
Po 10 latach przerwy nasza historia znów aktualna.

29 II – luty pożegnał nas opadami śniegu.
Niespodziewanie marzec rozpoczął się obfitym opadem śniegu.

11 III – odbyło się posiedzenie Zarządu:
– omówiono dokumenty do walnego zebrania sprawozdawczego,
– załatwiono 2 wnioski o przyłącza prądu,
– przyjęto rezygnację 6 osób z działek,
– w poczet członków przyjęto 10 osób.

18 III

W dniu 18 marca w wieki 67 lat zmarł Jerzy Marciniak były Prezes naszego Ogrodu. Pogrzeb odbył się 23 marca na cmentarzu przy ul. Poznańskiej. Zmarłego żegnali :Delegacja OZ PZD w Kaliszu na czele z prezesem Jerzym Wdowczykiem. Poczet do sztandaru OZ PZD w Kaliszu stanowili byli i obecni członkowie naszego ogrodu : Jan Jóźwiak, Czesław Kliciński, Stanisław Wojciechowski. Delegacja Zarządu Koźmińskiego Ogrodu : Sławomira Kałowa, Zofia Pierzchała i Marek Aleksandrowicz oraz sąsiedzi z dróżki nr. 5 i działkowcy.
Jerzy Marciniak pełnił funkcję Prezesa ROD od 06.04.2009 – 14.06.2014r. Był członkiem Prezydium OZ PZD w Kaliszu, zasiadał również w Kolegium Prezesów Okręgu Krotoszyńskiego. Za jego prezesury wykonano modernizację i budowę linii energetycznej na 5 dróżkach, na które pozyskano dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 4 970 zł oraz 3 500 zł z OZ PZD w Kaliszu. Po podtopieniach i zalaniu działek dokonano remontu przepustów przy rowie otrzymując pomoc finansową od Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 7 882 zł i OZ PZD w Kaliszu 1 500 zł.
Wyremontowano dach nad świetlicą i magazynem przy wsparciu OZ PZD w Kaliszu w wysokości 1 500 zł.  Dokonano aktualizacji dokumentów działkowych.
Podczas II Kongresu PZD w W-wie z ramienia OZ PZD w Kaliszu wygłasza odczyt popierający starania związku w obronie ustawy o ROD z 2005 r. informując również zebranych o historii naszego ogrodu. Wykonał również wiele elementów dekoracyjnych i tablicę z nazwą i planem zagospodarowania ogrodu. Wspólnie z Kronikarzem Stefanem Kaźmierczakiem opracowali logo ogrodu. Z rozmachem organizował „ Dni Działkowca” i „ Dzień Dziecka”.
Odznaczony Złotą Odznaką „ Zasłużony Działkowiec” i Złotą Odznaką „ Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Wyróżniony wieloma dyplomami i listami pochwalnymi.
Przez cały marzec Kronikarz Honorowy S. Kaźmierczak rozmawiał z 62 działkowcami i przekazał ulotki z nazwą oprysku na rdzę liści gruszy.
Na trasie spotkań ukazały się zwiastuny wiosny – przebiśniegi i krokusy – dz. 139a i 126.

30 III – odbyło się posiedzenie Zarządu na którym omówiono projekt opłat ogrodowych za 2016r.
Kwiecień rozpoczął się opadami deszczu ze śniegiem i nocnymi przymrozkami.

9 IV – odbyło się posiedzenie Zarządu. Omówiono dokumenty do Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Przyjęto rezygnację 3 działek. Przydzielono 4 działki.
W. Eliasz poinformował, że nadal jest prowadzona współpraca z Nadleśnictwem w Jarocinie. Odbyły się spotkania w Przedszkolu i Szkole Podstawowej nr 3.

28 IV – na Zebraniu Zarządu Prezes Mirosław Witkowski odczytał pismo z OZ PZD w Kaliszu informujące o zawieszeniu W. Eliasza z pełnienia funkcji członka Zarządu na okres 20.04 – 20.07.2016r. W. Eliasz zdał na ręce Prezesa : klucze, dokumenty i pieczątkę imienną.

29 IV – w hotelu Kosma odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działkowców w tym Jerzego Marciniaka byłego Prezesa ROD.
Prezes M. Witkowski powitał zebranych działkowców i gościa Jerzego Wdowczyka Prezesa OZ PZD w Kaliszu. Do prezydium obrad zaprosił : Klotyldę Jaworowicz – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, Sławomirę Kałową – sekretarza, S. Kaźmierczaka – Kronikarza Honorowego.
Do obsługi zebrania wybrano :
Przewodniczący – Stanisław Wojciechowski
Sekretarz – Sławomira Kałowa
Komisja Uchwał i Wniosków : Adam Pluta, Bogdan Tomajer, Wiktor Eliasz.
Komisja Mandatowa : Bogdan Jarus, Jan Jóźwiak, Stanisław Marzęcki.
Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad w II terminie na 469 członków – obecnych 77 osób.
Dokumenty wynikające z porządku obrad przedstawili :
1. Prezes M. Witkowski – sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2015 – merytoryczne i finansowe.
Na wstępie przedstawił dokumenty prawne na których oparta jest działalność ROD.
Zaprezentował władze ROD, które pracują w następującym składzie :
Zarząd : Prezes – Mirosław Witkowski
V-ce Prezes – Stanisław Wojciechowski
Sekretarz – Sławomira Kałowa
Skarbnik – Zofia Pierzchała
Członek – Wiktor Eliasz
Współpraca – prowadzenie kroniki : Kronikarz Honorowy – Stefan Kaźmierczak, Czesław Rzepczyński.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Klotylda Jaworowicz
Członek – Adam Pluta
Członek – Bogdan Tomajer
W swym sprawozdaniu Prezes poinformował, że Zarząd odbył 12 protokółowanych posiedzeń na których omawiano sprawy dotyczące potrzeb ogrodu. Podjęto 42-uchwały. Przybyło 11 członków. Członkostwa pozbawiono 2 osoby. Raz w tygodniu członkowie zarządu pełnili dyżur w biurze ROD. Prowadzone były dalsze prace w budowie linii energetycznej.
Analizowano akta ewidencyjne działkowców.
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym były szczegółowo analizowane przez Komisję Rewizyjną w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożyła Przewodnicząca Klotylda Jaworowicz. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji jak i celowości kosztów poniesionych na bieżącą działalność.  Komisja złożyła podziękowania Kronikarzowi Honorowemu Stefanowi Kaźmierczakowi za uzupełnienie 10 letniej przerwy w prowadzeniu Kroniki ROD I Czesławowi Rzepczyńskiemu, który wykonał szatę graficzną. Wobec braku zastrzeżeń do działalności Zarządu i spraw finansowych Komisja wnosi o udzielenie mu absolutorium.
3. Prezes M. Witkowski przestawił plan pracy i finansowy na 2016r., do których podjęto następujące uchwały:
-zatwierdzono plan pracy na 2016 r., w którym wiodącym będzie modernizacja linii energetycznej na lata 2016-2019.
Koszt udziału działkowca w budowanie – 10 zł rocznie.
Ustalono następujące opłaty: 0,30 gr od powierzchni działki.
Opłatę energetyczną- 9 zł. Opłatę wodną – 5 zł.
Preliminarz przychodów i kosztów – 41 626 zł, rezerwa 1 500 zł.
4. W dyskusji nad przedstawionymi dokumentami skupiono się nad wnioskami o zmniejszenie opłaty ogrodowej.
5. Jerzy Wdowczyk- Prezes OZ PZD w Kaliszu- wyjaśnił zasady opłat ogrodowych, które powinny być jasne i zrozumiałe. Ogród w Koźminie ma uregulowane sprawy gruntu.
Poinformował, że po protestach działkowców nazwa altana została przywrócona, a powierzchnią zwiększono do 35 m2.
Pojawił się nowy problem – altany o ponadnormatywnym metrażu, ich budowa, nielegalne zameldowanie i zamieszkanie. W tej sprawie istnieje spór między PZD a Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który znów dzieli działkowców. Ogród może otrzymać dotację na inwestycję, ale musi posiadać wkład własny. W związku ze śmiercią byłego Prezesa Jerzego Marciniaka zachęcał do wyboru delegata do OZ PZD w Kaliszu
– Stefan Kaźmierczak – Kronikarz Honorowy: podziękował Czesławowi Rzepczyńskiemu za pomoc w graficznym opracowaniu kroniki i 61 działkowcom za życzliwe przyjęcie ulotek do zwalczania rdzy liści gruszy. Wnioskował, aby do planu pracy na 2016r., włączyć następujące tematy:
a) remont mostka przy bramie 1A
b) odnowienie tablicy z nazwą i planem sytuacyjnym ogrodu
c) naprawa studni czerpalnej na dróżce nr 5
d) wymiana siatki ogrodzeniowej z lewej strony bramy jubileuszowej
e) podjęcie tematu wykonania placu zabaw.
6. Delegatem do OZ PZD w Kaliszu wybranym został Czesław Rzepczyński.
Stan organizacyjny Ogrodu przedstawia się następująco :
Powierzchnia ogółem – 15,67 ha – użytkowa 13,16 ha.
Działek 347, zagospodarowanych 334, członków 468.

6 V – odbyło się posiedzenie Zarządu. Informację przekazał Prezes M. Witkowski.
Uregulowano sprawę działek nr 79 i 80. Rozpoczęto indywidualne wykopy pod kabel energetyczne na dróżce nr 7b – koszty nie powinny przekroczyć plan. 10 tys. zł.

8 V – wielu działkowców wzięło udział w Festynie przy Zamku, gdzie odbyła się wystawa kwiatów i krzewów ozdobnych.
„Rzecz Krotoszyńska” z dnia 30.V.2016 zamieściła wywiad z Kronikarzem Honorowym Stefanem Kaźmierczakiem pn. „ Wiosna na najstarszych działkach Europy”, opisując Jego 50 letnią pracę i działalność na rzecz koźmińskiego Ogrodu.

4 VI – na zebraniu Zarządu ustalono opłaty za wykoszenie rowów i niezagospodarowanych działek.
Kronikarz Honorowy S. Kaźmierczak poinformował Zarząd, że po 8 miesiącach zakończono pracę kronikarskie zaległe od maja 2004r. do końca 2015r. Zakupiono kronikę, jako księgę 4. Szatę graficzną wykonał Czesław Rzepczyński. Ustalono, że opracowany będzie jeszcze r. 2016 we wspólnej współpracy. Kronikarz wnioskował, aby Czesława Rzepczyńskiego wyróżnić stosownym podziękowaniem w „Dniu Działkowca”, Kroniki przekazano Zarządowi.

17 VI – ulewa z wichurą przeszła nad miastem i ogrodem. Drobne zniszczenia ogrodzeń drewnianych i pergoli.

22 VI – na terenie ogrodu przebywała komisja OZ PZD w Kaliszu, która dokonywała przeglądu całokształtu działalności ogrodu i oczekiwań jego dalszego rozwoju. Zakończono pracę elektryczne na dróżce 7b. Postawiono 3 skrzynki energetyczne do których podłączyło się 12 działkowców.
W dniu 22 czerwca minęła 50 rocznic przydziału działki dla Kronikarza Honorowego S. Kaźmierczaka.

30 VI – po wymianie listów Rzecznik Praw Obywatelskich dr. A. Dodnar spotkał się z delegacją PZD na czele z Prezesem E. Kondrackim. Przedmiotem spotkania było omówienie działań RPO w stosunku do PZD i ustawy o ROD. Lipiec rozpoczął się tropikalnymi upałami.

11-12 VII – nad Polską przeszły potężne wichury połączone z ulewami i gradobiciem. Zniszczonych zostało wiele domów, lasów i sadów. Nasz ogród ominął ten kataklizm.

14 VII – wreszcie przez cały dzień podał deszcz.

15 VII – nad Ogrodem przeszła silna wichura. Zostały połamane drzewa owocowe i ozdobne. Mnogość owoców spadła z drzew. Najbardziej ucierpiała działka 156- runęły potężne konary renklody i 80 letniej  papierówki, a u 3 drzew naruszony został system korzeniowy, zastosowano  podpórki, aby je uratować.

20 VII – na zebraniu Zarządu odczytano pismo z OZ PZD w Kaliszu o odwołaniu Wiktora Eliasza z członka zarządu ROD w Koźminie Wlkp. Do składu Zarządu dokooptowano Ryszarda Rybkę.
O wyborze R. Rybki powiadomiono Stowarzyszenie Ogrodowe PZD w Warszawie i OZ PZD w Kaliszu. Zakończono podłączenie prądu do dróżki nr 7b – koszt 10 434 zł.
22 VII – Do Zarządu wpłynął wniosek od grupy inicjatywnej powstania Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego o zwołanie zebrania. Ponieważ podpisy są nieaktualne wniosek zostaje oddalony. Jeżeli będą aktualne podpisy Zarząd zorganizuje zebranie.
Przyjęto rezygnację z działki 118a i działki 189.

23 VII – zakończono remont mostka przy bramie nr. 1.

27 VII – na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwały : zlikwidować kosiarkę elektryczną
– podczas „Dnia Działkowca” nagrodzić 10 działek za wzorowe użytkowanie
– pamiątki dla I. Leoniak i S. Kaźmierczaka za 50 lat użytkowania działki.
Mimo wielkiej suszy obrodziły czereśnie i wiśnie.

10 VIII – zdecydowane ochłodzenie. Spadł wreszcie upragniony deszcz. Na mocy nowych przepisów Zarząd ROD przekonał koźmińskich harcerzy do zagospodarowania nieużytkowanych działek nr. 16 i 17. W dniu 18 VIII harcerze porządkowali działki.

17 VIII – na posiedzeniu Zarządu Prezes M. Witkowski poinformował, że władze miasta wesprą finansowo przebudowę ul. Cieszyńskiego przy której od strony wschodniej leży nasz ogród.
Ustalono osoby odpowiedzialne za organizację „Dni Działkowca”.

20 VIII – odbył się „Dzień Działkowca 2016”
Prezes M. Witkowski powitał zebranych proponując uczczeniem chwilą ciszy zmarłych członków ogrodu i zaprosił na mszę św. do Klasztoru, która odbędzie się 11 września. Powitał następnie gości :
– Józefa Kościelnego – Przedstawiciela OZ PZD w Kaliszu
– Mariusza Błaszczyka przedstawiciela koźmińskich strażaków.
Tradycyjnie podczas „Dnia Działkowca” Zarząd ROD przyznaje okolicznościowe dyplomy i wyróżnienia.
Czesław Rzepczyński – za pomoc Kronikarzowi Honorowemu S. Kaźmierczakowi w wykonywaniu szaty graficznej za okres 10 lat kiedy zaniedbano prowadzenia Kroniki.
Dyplomy i okolicznościowe grawertony otrzymali Irena Leoniak i p. Stefan Kaźmierczak najstarsi działkowcy z 50 letnim stażem. P. Stefan od 11 czerwca 1966r., a P. Irena od 11 listopada 1966r.
Po wręczeniu pamiątek i dyplomów działkowcy zrealizowali bony na poczęstunek. Obecny na uroczystości Józef Kościelny przekazał pozdrowienia od Jerzego Wdowczyka Prezesa OZ PZD w Kaliszu.

27 VIII – na posiedzeniu Zarządu omówiono pismo od Starosty Krotoszyńskiego do którego zwrócił się Powiatowy Zarząd Dróg, który wnioskuję i wydanie pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej w części ul. Cieszyńskego i Nowej Obry. Ma tam powstać parking i chodnik, który graniczy ze wschodnią częścią naszego ogrodu.  W kolejności odczytano list W. Eliasza reprezentanta grupy inicjatywnej powstania Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego. Po zapoznaniu się z listą popierającą inicjatywę zauważono, że jest to lista złożona 2 lata temu na której są osoby nie będące członkami z różnych przyczyn. Jeżeli zostanie dostarczona lista z aktualnymi członkami Zarząd zwoła Walne Zebranie w trybie 3 miesięcy od złożenia wniosku.

1 IX – na sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję o wsparciu finansowym Powiatowi Krotoszyńskiemu w zadaniu inwestycyjnym przebudowy ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. w kwocie 1,5 mln zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2019. Temat interesuje działkowców, bo wschodnią część ogrodu graniczy z ul. Cieszyńskiego, gdzie ma być zbudowany chodnik i postój.

2 IX – Zarząd z udziałem Komisji Rewizyjnej zaprosił na spotkanie przedstawicieli utworzenia Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego którego reprezentowali W. Eliasz, E. Kapała, M. Polcyn, S. Pierzchała, Cz. Rzepczyński, A. Lewandowicz. Zarząd stoi na stanowisku, że lista 100 osób przygotowana w 2014r. przez grupę inicjatywną jest nieaktualna. Członkowie Zarządu zaproponowali zwołać zebranie grupy inicjatywnej razem z zebraniem sprawozdawczym, byłoby więcej działkowców i mniej kosztów jego zorganizowania sugerując, aby przygotować nową aktualną listę chętnych do stowarzyszenia.  W imieniu grupy inicjatywnej głos zabrał W. Eliasz. Nie akceptuję on propozycji Zarządu, optuję, że nadal jest aktualny wniosek z 22 lipca o zwołanie zebrania. Podtrzymał sprawy proceduralne zobowiązujące Zarząd do zwołania zebrania.
W kolejności wywiązała się dyskusja, która nie wniosła konstruktywnych wniosków. Na zakończenie zebrania Prezes poinformował, że 11 września w Klasztorze odbędzie się msza św. za działkowców oraz zaapelował o wykonanie wieńca dożynkowego na 18 września.

11 IX – w Klasztorze odbyła się msza św. w intencji zmarłych i żyjących działkowców.

16 IX – OZ PZD w Kaliszu wysłał pismo do W. Eliasza reprezentanta grupy inicjatywnej, jako odpowiedź na pismo z dnia 18 VIII 2016 ( również do wiadomości ROD). OZ PZD poinformował p. W Eliasza, że Zarząd ROD udzielił prawidłowej odpowiedzi dotyczącej nieaktualnej listy z 2014 r. Należy sporządzić nową aktualną listę, wówczas Zarząd ROD w terminie 3 miesięcy zobligowany zostanie do zwołania zebrania.  Po tej informacji grupa inicjatywna zebrała 75 aktualnych podpisów i 12 września przesłała ją do Zarządu ROD zobowiązując go do zwołania zebrania o utworzeniu Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego.

18 IX – odbyły się dożynki Parafii pw.  Św. Stanisława B i M. w intencji dziękczynnej za zakończone żniwa. Wśród wieńców z okolicznych wsi, bardzo barwnie prezentował się kosz z naszego ogrodu, w którym znajdowały się warzywa, owoce, zioła i kwiaty. Kosz przygotowały: Klotylda Jaworowicz, Sławomira Kałowa oraz Zofia Pierzchała. Delegację do Kościoła stanowili : Sławomira Kałowa, Eugeniusz Bryl i Stanisław Wojciechowski.
Tegoroczne Krajowe Dnia Działowca odbyły się 2-3 września w Zabrzu. Świętowano tam również 35 urodziny Polskiego Związku Działkowców.

8 XII – na zebraniu Zarządu omówiono przepisy na zebranie ogólne w tematyce wyboru Samodzielnego Stowarzyszenia . Ustalono listę dłużników za opłaty zużycia prądu i wody..

10 XII – w Sali Kina „Mieszko” odbyło się ogólne zebranie działkowców z tematem wyboru Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego. Zebranie otworzył Prezes zarządu Mirosław Witkowski witając zebranych i zapoznając z celem zebrania.
Wybrano osoby do obsługi zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Wiktora Eliasza.
Komisję Mandatową wybrano w składzie :
Przewodniczący : Jan Jóźwiak. Członkowie : Stanisław Pierzchała, Andrzej Lewandowicz, Seweryna Filipiak, Klotylda Jaworowicz oraz Anna Bartkowiak.
Sekretarzem została wybrana :Sławomira Kałowa.
Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół, że według załącznika listy obecności na 461 członków w zebraniu uczestniczyło 83 członków tj. 18 %.
Wobec powyższego zebranie w I terminie jest nieprawomocne.
Po półgodzinnej przewie wznowiono obrady w II terminie.
Zebranie ponownie otworzył Prezes Mirosław Witkowski. Powitał działkowców i Prezesa OZ PZD w Kaliszu Jerzego Wdowczyka. Skład osobowy obsługi zebrania pozostawiono jak w I terminie. Komisja Mandatowa przystąpiła do pracy weryfikując listę obecności z I tury.
Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół – w II terminie na 461 członków obecnych było 79 członków, co stanowi 17,4% i zebranie jest nieprawomocne. Tak więc nie powiodła się druga próba powołania Samodzielnego Stowarzyszeni ogrodowego.
Na zakończenie zebrania głos zabrał Prezes OZ PZD w Kaliszu i wręczył dyplom Stefanowi Kaźmierczakowi Honorowemu Kronikarzowi od prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z Okazji 35 -lecia Polskiego Związku Działkowców: „ Za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodnictwa działkowego dla pokoleń”.

16 XII – na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę o udzieleniu dotacji na przyjęcie do planu inwestycyjnego OZ PZD w Kaliszu na modernizację i budowę nowej linii energetycznej w naszym ogrodzie na lata 2017 – 2019. Powołano komisję do spisu z natury. Ustalono datę spotkania opłatkowego i listę gości.
Wysłano pismo do UM i G o sfinansowaniu budowy placu zabaw w ROD. Z funkcji skarbnika zrezygnowała Zofia Pierzchała z dniem 31.12.2016r.

27 XII – w Lokalu Bistro La Catering przy ul. Boreckiej odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Zarządu Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości. Zebranych powitał Prezes Mirosław Witkowski przedstawiając gości wśród których znaleźli się :
Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski
Prezes OSP – Piotr Marszałek
Naczelnik i z-ca Prezesa OSP – Mariusz Błaszczyk
Dzielnicowy – Krzysztof Grzemski
Księgowa – Janina Kapuścińska
Kronikarz Honorowy ROD – Stefan Kaźmierczak
Prezes M. Witkowski przekazał zebranym życzenia noworoczne. Odczytał przesłane życzenia świąteczno-noworoczne od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Prezes życzy działkowcom ciepła i miłości w gronie rodzinnym, radości z blasku choinki, zrealizowania zaplanowanych zamierzeń, obfitych plonów i wypoczynku na działce. Pan Burmistrz Maciej Bratborski oprócz tradycyjnych życzeń zapewnił o wsparciu finansowym do realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w Ogrodzie. Poinformował, że remont drogi przy ul. Cieszyńskego znalazł się na liście do realizacji w 2017r.
Prezes OSP Piotr Marszałek przekazał życzenia działkowcom zapewniając o dalszej współpracy i zorganizowaniu pokazów dla dzieci podczas Dnia Działkowca.
W kolejności Prezes M. Witkowski wzbogacił spotkanie informacją o historii opłatka wigilijnego i jego symboliki, po której zebrani łamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia noworoczne. Po śpiewie kolęd, kolacji, wspomniano miniony rok, którego pożegnano toastem.
Aby nadchodzący 2017 r. był łaskawy dla naszego ogrodu i podział niezgody między członkami PZD a grupą inicjatywną powstania Samodzielnego Stowarzyszenia Ogrodowego został zażegnany. Niech staropolskie przysłowie „ Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” będzie refleksją dla obu zwaśnionych stron.
Kronikarz honorowy Stefan Kaźmierczak zakończył daną Zarządowi obietnicę i doprowadził kronikę do aktualnego stanu po 10 latach zaległości. Założona została 4 księga kroniki zakończona 2016 rokiem. Szatę graficzną wykonał działkowiec Czesław Rzepczyński. Autorzy aktualizacji kroniki mają nadzieję, że Zarząd znajdzie nowego kronikarza, aby p

rowadził ją na bieżąco.