Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich

Kalendarium  ważniejszych wydarzeń w 2017 roku.

Styczeń

W styczniu zarząd odbył 2 posiedzenia.

3.I Przyjęto rezygnację Zofii Pierzchały z funkcji skarbnika.

Prezes podziękował Jej za prowadzoną funkcję dla dobra ROD.

Na funkcję skarbnika powołano Adama Plutę .

Przyjęto rezygnację z działek : 206- Sylwii Nowak i 187 Henryka Michalaka .

21.I  Prezes M. Witkowski przeczytał list od W. Eliasza informujący że nie przybędzie na zebranie, na które zaprosił go zarząd.

Zarząd ROD podjął uchwałę nr.5/2017 pozbawiając Wiktora Eliasza członkowstwa w PZD ”za działania przeciwko związkowi.” Uchwałę z uzasadnieniem otrzymali: W. Eliasz, a do wiadomości : PZD w W-wie i OZ PZD w Kaliszu.

W „Echu Koźmina nr.1/2017 ukazała się informacja: „W ogrodzie działkowym bez przełomu „autorstwa Wiktora   Eliasza. Nie udało się powołać samodzielnego Stowarzyszenia. Autor  niepochlebnie wyraża się o PZD i działkowcach,” którzy są milczącymi owcami”.

Zgodnie z porozumieniem z Zarządem ROD zakończyłem prowadzenie kroniki na 2016.

Została uzupełniona 10 letnia przerwa w jej prowadzeniu.

Zarząd poszukiwał chętnych do jej prowadzenia, i do końca czerwca 2017 r. nie znalazł chętnego. Biorąc pod uwagę ważne wydarzenia w 2017 r. które odbędą się w naszym ogrodzie postanowiłem dalej prowadzić kronikę.

Stosowną uchwałę w tej sprawie Zarząd ROD  podjął w zebraniu 8 lipca 2017 r.

Chęć w prowadzeniu szaty graficznej kroniki zdeklarowali : Marzena Kotowska dz. 180\5 i jej przyjaciółka Martyna Szymańska oraz Piotr Skowroński dz.170.

 

Luty 2017

Tegoroczny luty nie przypominał zimowego miesiąca.

Był odwilżony, tylko mocne przymrozki przypominały o zimie .

18.II  Zarząd na zebraniu omówił treść listu od Wiktora Eliasza zapraszając go na zebranie w celu wyjaśnienia dot. działań na szkodę PZD.

Przyjęto rezygnację Grzegorza Sikory z działki nr.123 Wykluczono z członkowstwa PZD i odebrano działki – są to: Wawrzyniak Monika, Kolęda Dagmara, Woźniak Wioletta, Maciejewski Marek.

Marzec 2017

W marcu „ jak w garncu”, chłodno i deszczowo.

19.III Nad miastem przeszła wichura. Ogród również ucierpiał. Zerwane zadaszenia, połamane pergole i ogrodzenia .

21.III Ponieważ p. Stanisław Pierzchała nie stawił się na zebraniu Zarząd podjął uchwałę nr.11\2017 pozbawiając go członkowstwa w PZD.

Omawiano plan dalszej elektryfikacji ogrodu oraz dokumenty na zebranie sprawozdawcze.

W ” Echu Koźmina” nr.3/2017 Jerzy Wdowczyk Prezes OZ PZD w Kaliszu odniósł się do art. Wiktora Eliasza opublikowanego w „ Echu Koźmina” nr 1/2017 r.

W zdecydowany sposób przeciwstawia się obrażaniu działkowców nazywając ich „milczącymi owcami prowadzonymi na smyczy” Pan Wiktor Eliasz za działania na szkodę PZD pozbawiony został  funkcji  członka zarządu ROD.

Pisze On również  nieprawdę, że ogród nie otrzymuje żadnej pomocy od PZD.

W kolejności Prezes J. Wdowczyk wymienia kwoty pieniężne i inne formy pomocy jakie otrzymał koźmiński ogród w minionych latach.

Kwiecień 2017 r.

Kwiecień zapisał się w historii ogrodu jako najbardziej tragiczny dla drzew owocowych w ostatnich dziesięcioleciach .

Nocne przymrozki spowodowały przemarznięcie kwiatów. Śladowe były zbiory brzoskwiń, moreli, wiśni, czereśni, śliwek oraz wczesnych jabłoni i gruszek.

Mając działkę 50 lat nie pamiętam takiego przypadku. W „Działkowcu nr 3\2017” i „ Biuletynie  Informacyjnym  PZD nr.1/2017 ukazały się 2 zbieżne informacje:

1.”Jubileusz  120-lecia  ogrodnictwa działkowego w Polsce”

2.” Program obchodów jubileuszu  120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce.”

Informacje  te wywołały  wiele komentarzy wśród naszych działkowców, Zarządu i zaprzyjaźnionych ogrodów, którzy są przekonani , że ogrody
w Polsce liczą 193 lata. Dokumenty o ich istnieniu znajdują się w ROD
im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. Zostały one również zaakceptowane przez Polski Zw. Działkowców w piśmie przesłanym Zarządowi ROD w dniu  6.4.1997 r. Po tych informacjach Prezes ROD Mirosław Witkowski i Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak wysłali list do Prezesa Polskiego Zw. Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. Przypominają w nim o dokumentach znajdujących się  w koźmińskim ogrodzie dot. 193 historii.

Wnioskując  do Prezesa PZD, aby do obchodów 120-lecia  ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich włączyć  informację o 193 letnim ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp.

5.4 Na posiedzeniu Zarządu Prezes M. Witkowski zapoznał zebranych z treścią listu do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Omówił również treść listu Stanisława Pierzchały w sprawie odwołania go z członka PZD.

21.4 W Sali kina „Mieszko” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Do obsługi zebrania wybrano następujące osoby:

Przewodniczący – Janusz Baszczyński

Komisja Uchwał i Wniosków : Maria Maleszka, Adam Pluta, Stanisław Wojciechowski.

Komisja Mandatowa: Jan Jóźwiak, Ryszard Rybka, Stanisław Pawlak.

Gościem zebrania był p. Roman Filipiak jako przedstawiciel OZ PZD w Kaliszu.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  przedstawił Prezes M. Witkowski

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Klotylda Jaworowicz. Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych dokumentów przez Zarząd
i wnioskuje o udzielenie mu absolutorium .

Plan pracy i preliminarz finansowy na 2017 r. przedstawił Prezes M. Witkowski.

W planie pracy zaplanowano dalsza elektryfikację ogrodu.

W planie finansowym przyjęto regulaminowe opłaty na rzecz ogrodu
i  10 zł od 2017-2024 na budowę domu działkowca.

W sprawach różnych działkowcy pytali :

O naprawę studni przy dróżce nr 5, czy będzie budowana droga przy ul. Cieszyńskiego, palenie ognisk na działce, wycięcia drzew przy letniej świetlicy, czy będzie wyłączony prąd na zimę, ile jest wolnych działek, odpady na działce.

Odpowiedzi udzielili członkowie Zarządu Janusz Baszczyński i Roman Filipiak.

Kronikarz Stefan Kaźmierczak poinformował, że nie prowadzona przez 10 lat kronika wyprowadzona została na bieżąco. Wniósł wniosek, aby kronika, która jest elementem działalności Zarządu powinna być ujęta w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, aby nie dopuścić do sytuacji, żeby jej nie prowadzono.

Wnioskował, aby 27 grudnia w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego działkowcy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności .

Komisja Mandatowa przedstawiła protokół z którego wynika, że na 451 członków w zebraniu uczestniczyło zaledwie 51 osób.

26.4  Odbyło się posiedzenie Zarządu .

Prezes M. Witkowski odczytał pismo uzasadniające pozbawienia Stanisława Pierzchały członkowstwa w PZD.

Z-ca Prezesa S. Wojciechowski poinformował  o pracach energetycznych na dróżce nr 6.

Przyjęto rezygnację Sławomira Rogowicza z działki nr . 249

Założono w BS  subkonto na budowę domu działkowca. Raz w miesiącu redagować tematy z życia ogrodu do „Echa Koźmina” i na stronę internetową Koźmina Wlkp.

Maj 2017

Pismo wysłane do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego zaowocowało, bo do obchodów ogrodnictwa  działkowego na ziemiach polskich włączono nasz ogród.

W dniu 1 lipca w Koźminie  Wlkp. odbędzie się „ Inauguracja jubileuszu  120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich „Koźmin  Wlkp.  drugi raz będzie Stolicą polskich  działkowców. Udział wezmą delegaci z wszystkich OZ PZD w Polsce, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, oraz zaproszeni koźmińscy działkowcy.  Fakt  ten spowodował, że przedstawiciele koźmińskiego Zarządu ROD – z -W-wy, OZ PZD w Kaliszu i Burmistrzem Koźmina Wlkp. ustalili program uroczystości. OZ PZD otrzymał nasze kroniki
i album fotograficzny, planuje przygotować wystawę pamiątek na uroczystość jubileuszową. Inne ustalenia i wydarzenia z inauguracją.

10.5 Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak zaprojektował pocztówkę z widokami miasta i ogrodu, którą Zarząd planuję wręczyć wszystkim gościom inauguracji. Opracował również  baner  z najstarszą historią ogrodu do 1936 i  informację bieżącą. Ma on być wystawiony na uroczystości.

Oba projekty zaakceptował Prezes ROD M. Witkowski.

18.5 Prezes ROD Mirosław Witkowski i Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak spotkali się z  Z-ca  Burmistrza Jarosławem Ratajczakiem. Przedstawiono mu projekt pocztówki, który został zaakceptowany. Urząd Miasta i Gminy sfinansuje ich wydanie w ilości 300 szt.

26.5  Na stronie internetowej PZD ukazały się informacje o inauguracji jubileuszu 120-lecia, które odbędzie się w Koźminie Wlkp. oraz genezę ogrodnictwa działkowego w Polsce w powiązaniu z Koźminem Wlkp.

30.5   Na posiedzeniu Zarządu ROD uczestniczyli przedstawiciele OZ PZD z Kalisza. Omówiono program uroczystości jubileuszowej, którą przedstawili goście.

W drugiej części zebrania omówiono formę powiadomienia zaproszonych koźmińskich działkowców na uroczystość jubileuszową.

Marcin  Kubiak zdał działkę  146a na rzecz córki Hanny i Roberta Roszak. Wolną działkę nr 158 przyjęła p. Twardowska.

30.5 Harcerze porządkowali działkę nr.16 którą przekazał im Zarząd.

Czerwiec 2017

Współudział w organizacji krajowych uroczystości jubileuszowych 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, które odbędą się 1 lipca w naszym ogrodzie był bardzo pracowity dla władz naszego ogrodu.

Wielokrotnie spotykano się z organizatorami – PZD w Warszawie OZ PZD  w Kaliszu oraz  Burmistrzem Koźmina Wlkp.

Tematy te omawiał Zarząd na posiedzeniach 12 i 20 czerwca:

– ustalono listę działkowców do odznak związkowych i zaproszeń na uroczystość wg . ilości  przekazanej przez PZD

– wybrano osoby odpowiedzialne za powitanie gości przy bramie jubileuszowej i dyżur przy wystawie kronik i pamiątek oraz księdze pamiątkowej.

Dzięki krajowej inauguracji pomieszczenia magazynowo – biurowe i letnia świetlica wypiękniały dzięki pracy władz ogrodu i działkowców :

– wycięto drzewa i krzewy zniszczone przez wichury

– pomalowano ławki, elementy metalowe i ściany

– pod ławkami położono sztuczną trawę i zamontowano  4 kolumny

– wymalowano wewnętrzne i zewnętrzne ogrodzenie – Stanisław Wojciechowski

– odnowiono napis na bramie jubileuszowej – Adam Pluta

– odnowiono tablicę z planem przestrzennym zagospodarowania ogrodu – wyk. działkowiec Piotr Skowroński

– przygotowano wystawę pamiątek i na parkanie zamontowano baner z historią ogrodu – wyk. Stanisław Wojciechowski, Stefan Kaźmierczak, Klotylda Jaworowicz, Sławomira Kałowa

– pomagano w postawianiu namiotu .

Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak zaprojektował okolicznościową pocztówkę, którą Zarząd wręczy przybyłym gościom oraz opracował okolicznościowy baner z historią ogrodu do 1936 r. i aktualne dane o ogrodzie. Będzie on zaprezentowany na wystawie podczas uroczystości jubileuszowej .

Na wykonie prac modernizacyjno – malarskich ogród otrzymał od OZ PZD
z Kalisza dotację w wys. 5.528 zł

Prace porządkowe i malarskie wykonali członkowie władz ogrodu i działkowcy :

Mirosław Witkowski, Stanisław Wojciechowski, Adam Pluta, Ryszard Rybka, Sławomira Kałowa, Klotylda Jaworowicz, Bogdan Tomajer, Tomasz Kaj, Zygmunt Wojciechowski, Karolina Wojciechowska, Krystyna Kaźmierczak.

Lipiec 2017

1 lipca odbyły się w Koźminie Wlkp. ogólnopolskie obchody 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich .

Lipiec  2017

Sprawozdanie z obchodów  120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich .

Po raz  drugi w historii koźmiński ogród stał się stolicą polskich działkowców. Pierwszy raz podczas „Krajowych Dni Działkowca 2004” połączony z jubileuszem 180-lecia naszego ogrodu .

W dniu  1 lipca 2017 Polski Związek Działkowców zainaugurował  w ROD im. Powstańców  Wielkopolskich w Koźminie  obchody jubileuszowe 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Wybór miejsca uroczystości  nie był przypadkowy, gdyż koźmiński ogród jest najstarszy w Polsce i Europie.

Uczestnicy uroczystości zebrali się ZRS im. Józefa Marcińca .Uformował się barwny korowód ze sztandarami z całej Polski z Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców z Koźmińska orkiestrą dętą, przy dużym zainteresowaniu mieszkańców dotarł on pod Pomnik Wolności z posągiem Powstańca Wielkopolskiego .

Organizatorzy uroczystości: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Prezes OZPZDW w Kaliszu Jerzy Wdowczyk, Prezes ROD im . Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp., Mirosław Witkowski przedstawiciele PZD oraz władze samorządowe z Poznania, Krotoszyna,Koźmina Wlkp. i innych złożyli wiązanki kwiatów.

Ponownie uformował się pochód  i powrócono na teren zamku, gdzie go rozwiązano i przygotowanym transportem udano się na dalsze części uroczystości, którą przygotowano na terenie Koźmińskiego Ogrodu .

Przybyłych gości przy bramie jubileuszowej, którą ufundowała KR PZD w 2004r. na jubileusz 180-lecia ogrodu powitali gospodarze Koźmińskiego ogrodu : Prezes – Mirosław Witkowski ,z-ca Stanisław Wojciechowski, Przew. Komisji  Rewizyjnej – Klotylda Jaworowicz.

Organizatorom uroczystości Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu i Prezesowi OZ PZD w Kaliszu wręczono kwiaty .

Działkowiec  Andrzej Błażejczak przygotował gołębie, które wręczono gościom. Po ich wypuszczeniu, główną alejką od bramy nr.5 udano się na dalszą część  uroczystości .

Po  drodze podziwiano zadbane działki – tradycyjnie warzywno-owocowe, ze starymi altanami oraz wypoczynkowe z nowymi altanami i małe place zabaw dla dzieci. Z zainteresowaniem oglądano starą studnię czerpalną. Po dojściu do letniej świetlicy posadzono tam: „Drzewko  jubileuszowe” – Buk pospolity dla upamiętnienia 120 lat ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich .

Następnie udano się do namiotu, gdzie realizowano dalszy ciąg uroczystości. Wśród gali sztandarów wysłuchano hymn narodowy i hymn PZD – „Zielona Rzeczpospolita”.

Prezes OZ PZD  w Kaliszu Jerzy  Wdowczyk  poprosił Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego o otwarcie uroczystości, który powitał wszystkich zebranych, a wśród nich gości: m. im. Zofia Szalczyk – Przew. Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek  Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Wojew. Wielkopolskiego. Krzysztof Paszyk –Poseł na Sejm RP. Czesław Gruszewski –
Z-ca Prezydenta Kielc. Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna. Justyn Zaradniak – Przew. Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego, Maciej Bratborski – Burmistrz Kożmina Wielkopolskiego.

W  swym wystąpieniu Prezes Eugeniusz Kondracki dużo uwagi poświęcił 120 letniej historii ogrodnictwa działkowego w Polsce m.im przekształceniu pracowniczych ogrodów w rodzinne ogrody, prym wiodła Wielkopolska, Śląsk i Mazowsze .

Ustawa  z 1981 r. uhonorowała dorobek ruchu ogrodnictwa działkowego, nadała prawa i przywileje . Zorganizowano ogrody na blisko 15 tys. hektarów  dla 360 tys. rodzin. Wspominał również o trudnym okresie batalii PZD i zachowanie praw i przywilejów działkowców .Obecnie PZD jest silną organizacją, która w każdej sytuacji jest w stanie obronić ogrody działkowe  i interesy działkowców. Ciepłe słowa skierował pod adresem naszego ogrodu: cytat – Miło nam się dziś spotkać w najstarszym ogrodzie działkowym w Polsce i Europie ROD im Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim ,który od 1824 r. posiada udokumentowana historię”.

Dzieje koźmińskiego ogrodu przedstawił Prezes Mirosław Witkowski. Szczegółowo wymienił historię od 1824 do 1936 oraz współczesność.

Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego  Maciej Bratborski  w swoim wystąpieniu wyraził dumę z faktu, że to właśnie tu narodził się nie tylko polski, ale także europejski ruch ogrodnictwa działkowego. Ogrody działkowe stanowią  znaczące obszary zielone, które służą całemu społeczeństwu i są ważnym elementem ekologii. Złożył gratulację z okazji jubileuszu oraz życzył kolejnych lat działalności ruchu ogrodnictwa działkowego. Dla przybyłych gości przekazał pamiątki z naszego miasta.

Prowadzący uroczystości Jerzy Wdowczyk Prezes OZ PZDW w Kaliszu wspomniał o historii polskiego i koźmińskiego ogrodu. Podziękował Prezesowi PZD za lokalizację uroczystości w Koźminie Wlkp. i Zarządowi   koźmińskiego ogrodu za pomoc w organizacji uroczystości.

W swych wystąpieniach zaproszeni goście składali życzenia Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu przekazując okolicznościowe pamiątki. Podkreślali rolę jaką odgrywa PZD w obronie praw działkowców i że władze miast, które reprezentują będą wspierały funkcjonowanie terenów zielonych  jakimi są ogrody działkowe „zielone płuca miast”.

W  kolejności  Prezes E. Kondracki w towarzystwie członków Krajowej Rady PZD  wręczył okolicznościowe puchary ogrodom, które obchodzą swoje jubileusze i z okazji jubileuszu 120-lecia Ogród nasz otrzymał również okazały puchar. Działaczom i Działkowcom wręczone zostały odznaki : „Zasłużony Działkowiec” i „ Za zasługi dla PZD”

Z  naszego ogrodu odznaki otrzymali :

Srebrne Odznaki „ Zasłużony Działkowiec: Paweł Duszyński ,Mieczysław Krajka, Irena Ulka, Janina Sierszuła, Jadwiga Maciejewska, Halina Stępniewska, Jan Jóźwiak, Krystyna Pługowska, Maria Maleszka, Piotr Skowroński .

Złote Odznaki „ Zasłużony Działkowiec” Klotylda Jaworowicz, Adam Pluta, zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców – Mirosław Witkowski, Stanisław Wojciechowski .

Obchodom uroczystości towarzyszyły: wystawa fotograficzna ze 180-lecia naszego ogrodu przygotowana przez OZPZD w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Jozefa Marcińca dostarczył zdjęcia na wystawę fotograficzną ze swojej 150-letniej historii a dziewczęta  pomagały w sprawach organizacyjnych  przy wręczaniu pamiątek i odznaczeń. Urząd Miasta  i Gminy zaprezentował baner „Koźmin Wlkp. – Zielony i kwitnący” oraz przekazał gościom pamiątki  z naszego miasta. KR PZD wystawiła banery reklamujące uroczystość i „ogrody działkowe to zielone płuca miast”.

Koźmiński ogród przygotował:

1.Okolicznściową pocztówkę którą wręczono uczestnikom uroczystości

2.Wystawę kronik i pamiątek przy której dyżur pełnił i informacji udzielał Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się kroniki i dokument  z 1824 roku otwierający historię Koźmińskiego Ogrodu. Słowa uznania dla naszego kronikarza honorowego skierował Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który ze swoim sztabem odwiedził wystawę.

  1. Baner z informacją historyczną z l. 1824-1936 i współczesności koźmińskiego ogrodu, opracował kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak, a szatę graficzną działkowiec Piotr Skowroński.
  2. Księgę pamiątkową do wpisu, przy której dyżur pełnili Adam Pluta i Klotylda Jaworowicz oraz Sławomira Kałowa.

Podczas uroczystości czas gościom umilał zespół  TY i JA Krystyna Stempniak i Władysław Pawlak.

Poczęstunek przygotowała firm cateringowa P. Damiana Szymury. Po odjeździe gości do Pleszewa koźmińscy działkowcy zwiedzali wystawę i odpoczywali przy  muzyce zespołu TY i JA. Tak zakończyła się uroczystość jubileuszowa 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach  polskich. Pobyt gości z całej Polski był wyróżnieniem dla naszego ogrodu. Goście poznali naszą historię. Na własne oczy zobaczyli jego niepowtarzalne położenie, kontrastową infrastrukturę, którą można wyłącznie podziwiać w 191 letnim ogrodzie. Wyrażali oni podziw i uznanie dla naszych działkowców za pielęgnację historii naszych ojców i że ich zagony są nadal dobrze zagospodarowane.

10.1 Wichura z ulewą . Zniszczone drzewostany. Między 3 a 4 bramą ogrodu przy ul. Poznańskiej konar runął na samochód, odbyło się bez ofiar.

31.7 Na posiedzeniu Zarządu przyznano nagrody dla osób, które  pracowały przy porządkowaniu obejścia na uroczystość  jubileuszu 120-lecia .

Omówiono regulamin wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Ustalono wykaz działkowców  zalegających za r. 2016 i 2017.

Odczytano list od Eugeniusza Kondrackiego Prezesa PZD
z podziękowaniem za pomoc w organizacji jubileuszu  120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

Sierpień 2017

Miesiąc rozpoczął się od upałów.

2.8 Harcerze spotkali się przy ognisku na swojej działce.

10.8 Komisja powołana przez Zarząd dokonała przeglądu działek do wyróżnienia podczas ”Dnia Działkowca” .

W nocy nad miastem przeszła nie spotykana  burza z gwałtownymi błyskawicami i ulewą. W dniu 10 sierpnia odbyło się w  W – wie Jubileuszowe  XV posiedzenie  KR PZD. W swym wystąpieniu Prezes Eugeniusz Kondracki ciepło mówił o historii naszego ogrodu, który popularyzować w Polsce i Europie. W posiedzeniu uczestniczył Mirosław Witkowski. W przekazanym liście podziękował za lokalizację jubileuszu 120-lecia w Koźminie Wlkp., wyróżnienie dla koźmińskiego ogrodu, medal 120-lecia  dla Prezesa, oraz za list Prezesa PZD, który, przekazał na ręce Prezesa koźmińskiego ogrodu, w którym podziękował zarządowi i działaczom za pomoc w organizacji jubileuszu 120-lecia  Prezes
M. Witkowski podziękował również Jerzemu Wdowczykowi Prezesowi OZ PZD w Kaliszu i jego pracownikom za pomoc w organizacji jubileuszu  120-lecia w Koźminie Wlkp.

13.8  Na dziedzińcu koźmińskiego zamku odbył się I Jarmark Św. Wawrzyńca. Wśród wystawców znalazł się również kram z koźmińskiego ogrodu. Stefan Kaźmierczak i Stanisław Wojciechowski reklamowali pamiątki wydawnicze z historią ogrodu i jubileuszu 120-lecia, porady ogrodnicze i baner z historią ogrodu.

14-16.8   Na posiedzeniu Zarządu omówiono

– listę osób do dyplomów  „Za piękną działkę”, ”Za pracę społeczną na rzecz ogrodu „

– Treść listu do Prezesa Eugeniusza Kondrackiego o przyznanie Medalu Jubileuszowego dla najstarszych działkowców z 50 letnim stażem Ireny Leoniak i  Stefana Kaźmierczaka

– Rezygnację Pauliny Szczebiot dz.284 na rzecz  Jacka Rogowskiego

– Informację p. Krajki o zapotrzebowaniu na skrzynki i liczniki do zakończenia budowy linii energetycznych na dróżkach 5, 8a, i 3a . Na dróżce nr. 6 do skrzynek podłączyło się 8 działkowców .

15.8   W Gościejewie odbyły się Miejsko – Gminne Dożynki w których uczestniczył Prezes M. Witkowski.

19.8   Odbył się „Dzień Działkowca 2017 ”

( – tekst i sprawozdanie w twoim komputerze )

26.8   Odbyły się „Krajowe Dni Działkowca 2017” w Bytomiu

W parku Amenty  w sąsiedztwie ROD „ Jaśmin” i „Zygmunt”.

W uroczystościach udział wzięło ok. 900 osób ze wszystkich 26 okręgów PZD. Nagrodzono działkowców, którzy brali udział w konkursach organizowanych  przez KRPZD, wręczono medale  120-lecia, odznaki związkowe i uhonorowano najstarszych Prezesów ROD w Polsce.

Wrzesień 2017

3.IX  Na terenie ROD im. Ks. K Wiesiołowskiego w Pleszewie odbyły się Okręgowe „Dni Działkowca 2017” z okazji  120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

W  uroczystości udział wzięło 250 działkowców, gości i Prezesów  Zarządów ROD z terenu działania OZ PZD w Kaliszu na czele z Prezesem Jerzym Wdowczykiem, jego współpracownikami i Komisją Rewizyjną.

Delegacja koźmińskiego ogrodu uczestniczyła w składzie:

Prezes – Mirosław Witkowski, za- ca Prezesa Stanisław Wojciechowski i Czesław Rzepczyński .

Dyplom pamiątkowy 120-lecia otrzymał Stanisław Wojciechowski, Prezes Mirosław Witkowski podziękował Prezesowi i pracownikom biura OZ PZD
w Kaliszu za pomoc w organizacji  „Inauguracji obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich”, które odbyły się w Koźmińskim ROD im. Powstańców Wielkopolskich najstarszym ogrodzie w Polsce i Europie.

10.IX  Odbyły się Gminne Dożynki Parafialne w Klasztorze. Z koszem dożynkowym w czasie mszy św. uczestniczyli koźmińscy działkowcy: Stanisław Wojciechowski,  Klotylda Jaworowicz  i Janina Meisnerowska.

Kosz przygotowały: Krystyna Kaźmierczak, Klotylda Jaworowicz.

18.IX   Na posiedzeniu Zarządu Prezes M. Witkowski odczytał list od Prezesa Eugeniusza Kondrackiego z informacją o pozytywnym załatwieniu wniosku o medale 120-lecia dla najstarszych działkowców naszego ogrodu. Po jego odczytaniu wręczył medale uhonorowanym : Stefanowi Kaźmierczakowi, a w imieniu Ireny Leoniak odebrała wnuczka Agata.

W poczet nowych członków przyjęto: Lidię Kozłowską dz.217a, Krzysztofa Kielibę – dz.53, Artura Grzesiaka – dz.123, Pawła Kubiaka dz. – 249

Omawiano losy odpowiedzi 24 osób, którzy nie opłacają za użytkowanie.

Październik 2017

3.X  Na posiedzeniu Zarządu omówiono korespondencję  wychodzącą do:

– Banku Spółdzielczego o otwarcie konta pomocniczego:

Fundusz inwestycyjny – budowa domu działkowca

– Stowarzyszenia Ogrodowego PZD w W-wie – oferta na zakup komputera do prowadzenia ewidencji finansowo- księgowej ROD

– OZ PZD w Kaliszu –podano wykaz stanu posiadania ROD . Przedstawia się on następująco:

Liczba działek 347, użytkowanych 321,

Obszar – 15.6746 ha, użytkowy 12.3236 ha

Przyjęto rezygnację z działki 67 Ciucki Kazimiery

Powrócono do tematu nieopłacenia działek – zastosować regulamin o wypowiedzeniu dzierżawy.

4.X    Zakończono wykop pod kabel energetyczny na dróżce nr 3

5-6X Nad Polską przeszedł huragan Ksawery powodując wiele  zniszczeń w zabudowach i kwiatostanie.

W naszym mieście ucierpiał drzewostan w parku, zerwanych zostało kilka dachów, powalonych zostało wiele drzew przy drogach wjazdowych do naszego miasta. Zatarasowana została droga przy ul. Poznańskiej na długość bram ogrodu 1-8, gdzie runęło kilka konarów z drzew. Nie odbyło się bez strat w naszym ogrodzie. Na działce 156 padła stara śliwa renkloda Althona. Przy letniej świetlicy świerk złamał się w połowie. Trapez z działki 158 powędrował do sąsiada.

6.X Przy Starym Rynku 3 osłonięto tablicę ku pamięci Janusza Podlewskiego z okazji 120 rocznicy Jego urodzin . Był burmistrzem w l. 1936-39. Ma on również miejsce w historii naszego ogrodu.

W 1936r. dokonał nowego podziału ogrodu na działki o powierzchni 500 m2. Dla urozmaicenia upraw każdy działkowiec otrzymał 2 drzewka owocowe i 2 krzaki agrestu i porzeczki. Zalecono również, aby oprócz ziemniaków sadzić warzywa i kwiaty.

W 1958r. był wśród działaczy ZBOWiD, którzy nadali Ogrodowi imię
„Powstańców Wielkopolskich”.

25.X Na zebraniu Zarządu ponownie omówiono trudny temat 24 działkowców, którzy nie płacą za użytkowanie działki.

Prezes poinformował, że p. Burmistrz przekazał dotację, która pozwoli na postawienie skrzynek energetycznych na dróżce 5a.

Rezygnację z działki nr 40 złożył Kazimierz Kasprzak, który był wieloletnim skarbnikiem w ogrodzie.

Miniony październik był bardzo mokry. Wystąpiły bardzo obfite opady deszczu nawet do 30 l na m2.

Listopad 2017 

3.XI   Nagła choroba naszego skarbnika Adama Pluty. Szybki przelot helikopterem do Poznania  z pewnością uratował Mu życie.

  1. XI Urząd Miasta i Gminy na przestrzeni 1-3 bramy ogrodu przy ul. Poznańskiej posadził 9 drzewek. Są to jarzębiny. Według relacji p. Stanisława Jurgi opiekuna miejskiej zieleni owoce z tych drzew stanowić będą źródło pokarmu dla ptaków – przyjaciół działkowców we wspólnym działaniu zwalczaniu owadów na terenie ogrodu.

21.XI  Na dróżce 5a zamontowano 2 skrzynki energetyczne przeznaczone do liczników wymontowanych z altan.

W  przyszłym roku planowany jest zakup ostatnich skrzynek do wyprowadzenia liczników z altan, co sprawi , że cały ogród posiadał będzie zmodernizowaną sieć energetyczną.

28.XI Odbyło się posiedzenie Zarządu.

Prezes M. Witkowski omówił listopadowe ”Aktualności Związkowe KR PZD” w których przedstawione są interpretacje prawne i finansowe w ROD wykładzie: wynagrodzenia za nasadzenie, działka i jej wyposażenie nie mogą być zajęte przez komornika, nabycie działki przez synową, wypowiedzenie umowy dzierżawy współmałżonkowi. Ze stanowczością przypomina się o całkowitym zakazie palenia ognisk na terenie ROD.

W dalszej części zebrania omawiano:

Z powodu choroby skarbnika Adama Pluty funkcję tę:

– powierzono Sławomirze Kałowej

-sprawdzono stan konta, które wynosi 16.094 zł

– stan konta „Dom Działkowca” wynosi 2.870 zł

Pozyskane finansów na budowę „ Domu Działkowca” z funduszy unijnych.

– wysłane zostaną życzenia świąteczno – noworoczne do osób które w  2017 wspomagały finansowo ogród.

– ustalono listę gości na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia w nowej restauracji „Zachwiany Kociołek” na osiedlu Tysiąclecia.

Kolejny miesiąc z dużymi opadami deszczu.

Grudzień 2017

1.XII  Spadł pierwszy śnieg, szybko stopniał .

11.XII  Spotkanie opłatkowe odbyło się w nowo otwartej restauracji
„Zachwiany Kociołek” na osiedlu Tysiąclecia.

Prezes M. Witkowski powitał zebranych gości, a wśród nich gości:

Macieja Bratborskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Justyna Zaradniaka – Przew Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Piotra Marszałka – Prezesa  OSP Koźmin Wlkp.

Mariusza Błaszczyka – Naczelnika OSP Koźmin Wlkp.

Stefana Kaźmierczaka – Kronikarza Honorowego ROD

Janinę Kapuścińską – Księgową ROD

Zarząd wystąpił w składzie:

Mirosław Witkowski – Prezes, Stanisław Wojciechowski- Z-ca Prez.

Członkowie – Sławomira Kałowa, Ryszard Pluta

Komisja Rewizyjna- Przewodnicząca – Klotylda Jaworowicz, członkowie – Bogdan  Tomajer, Jan Jóźwiak.

Po powitaniu Prezes złożył zebranym życzenia świąteczno – noworoczne. Wyraził nadzieję, że władze samorządowe nadal będą wspierać finansowo ogród w zakończeniu elektryfikacji i budowie domu działkowca.

W kolejności Stanisław Wojciechowski zaintonował śpiew kolędy, po której podzielono się opłatkiem.

Wspomniano o chorym Adamie Plucie. Ustalono odwiedzić go z opłatkiem w szpitalu.

Kronikarz Honorowy Stefan Kaźmierczak poinformował, że kronikę wyprowadzono na bieżąco, został do wykonania tylko grudzień. Podziękował Redakcji Kroniki: Marzenie Kotowskiej, Martynie Szymańskiej, Piotrowi Skowrońskiemu za zaangażowanie w dążeniu uaktualnienia kroniki.

W imieniu koźmińskiego ROD im. Powstańców Wielkopolskich wiązankę złożyli: Stanisław  Wojciechowski, Sławomira Kałowa i Karolina Wojciechowska.

28.XII Odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem Klotyldy Jaworowicz – Przew. Komisji Rewizyjnej i Redakcji kroniki w składzie: Marzena Kotowska , Martyna Szymańska i Piotr Skowroński.

Z – ca Prezesa Stanisław Wojciechowski powitał redakcję kroniki. Podziękował za jej prowadzenie w 2017 r. Zwrócił się z prośbą, aby w 2018 również ją prowadzić, bo trudno znaleźć działkowców nie tylko do prowadzenia kroniki, ale do innych prac społecznych, które proponuje Zarząd.

Członkowie redakcji kroniki wyrazili zgodę na jej prowadzenie w 2018 r. Kronikarz Honorowy zaapelował do Zarządu o przekazywanie wszelkich dokumentów z jego działalności również „Działkowca”, biuletynów informacyjnych i aktualności związkowych KR PZD, zakup nowej kroniki i 100 zł na zakup materiałów piśmiennych, ozdobnych, wykonywanie zdjęć i ich odbitek oraz na wydruki komputerowe.

Prezes M. Witkowski podziękował również redakcji kroniki za przyjęcie jej prowadzenia w 2018 r.

Zwrócił się do Piotra Skowrońskiego z prośbą o wejście w skład Zarządu w miejsce chorego skarbnika Adama Pluty, który zrezygnował z funkcji skarbnika. Piotr Skowroński wyraził zgodę. Aktualizacja na pierwszym zebraniu w 2018r.

W dalszej części zebrania podjęto 3 uchwały :

  1. Odwołanie Adama Pluty ze składu Zarządu i funkcji skarbnika.
  2. Powołano komisję inwentaryzacyjną.
  3. Zwrot 250 zł za przyłączenie prądu i wody dla zdającej działkę 82/3

Zebranie zakończono tradycyjnym życzeniem „ Dosiego 2018 r.”

Ostatnie dni miesiąca i Sylwester ciepłe i bez śniegu.