UCHWAŁA NR 2/2020

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Koźminie Wielkopolskim z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie: przesunięcia terminów odbycia walnych zebrań ROD w 2021 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Koźminie Wielkopolskim działając na podstawie § 59 ust. 2 w zw. § 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań
w 2021r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, postanawia:

  1. Przesunąć termin odbycia walnego zebrania ROD w Koźminie Wielkopolskim w 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  2. Jeżeli walne zebranie ROD wypełnia przesłanki do uznania go za spotkanie objęte zakazem organizacji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów, zarząd ROD jest obowiązany wstrzymać się ze zwołaniem walnego zebrania do czasu zniesienia tego zakazu.

W terminie zakreślonym w § 1 zarządy ROD winny zrealizować wynikający z § 59 statutu PZD obowiązek zwołania walnego zebrania w warunkach obowiązującego w dniu zwołania walnego zebrania reżimu sanitarnego.

Stosownie do postanowień § 2 powołanej uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu, upoważnia zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021r. do wysokości opłat ustalonych wg zasad stosowanych w danym ROD w 2020r.